یا غوث معظم نور ہدی

یا غوث معظم نور ہدی مختار نبی مختار سلطان ولایت قطب علی، حیراں ز جلالت ارض و سما در صدق ہمہ صدیق...

Read More