یا محمد مصطفی محبوب و مطلوب + عالم ہیزدہ ہزار از بہر تو کردہ خدا

یا محمد مصطفی تو خاتم پیغنبرا + یا محمد مصطفی تو سید کون و مکان

یا محمد مصطفی تو باعث خلق خدا + یا محمد مصطفی تو مخزن سر خدا

یا محمد مصطفی تو رحمۃ للعالمین + یا محمد مصطفی تو نور رب العالمین

یا محمد مصطفی تو مقتداۓ انبیاء + یا محمد مصطفی تو شافع روز جزا

یا محمد مصطفی تو عین مقبول خدا + یا محمد مصطفی تو رونق ہر دوسرا

باد بر تو یا محمد صد ہزار از من سلام + ہم درود پاک رب العالمین بر تومدام

ندا کردن بآں اسم محمد + صریح ممنوع بتزیل محمد